HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

WELKOM BIJ STICHTING HUURDERSBELANG GEMERT-BAKEL
HUURDERS VOOR HUURDERS!


 Laatste nieuws: Klik op het item om deze te lezen.
 Donderdag 6 december 2018  Uit nood naar woning op vakantiepark.
 Zaterdag 1 december 2018  Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet.
 Donderdag 29 november 2018  Tevredenheid huurders over woningcorporaties stagneert.
 Woensdag 28 november 2018  Verhuiskans sociale huurder blijft achter.
 Maandag 26 november 2018  Inkomensgrens sociale huur kan omhoog.

Nieuwe prestatieafspraken wonen in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – De gemeente Gemert-Bakel en woningcorporatie Goed Wonen kennen inmiddels een traditie in het samen maken van prestatieafspraken. Voor het jaar 2017 zijn deze afspraken voor het eerst ook met Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel gemaakt. Weliswaar verankerd in wet- en regelgeving, hebben alle partijen de betrokkenheid van deze stichting vooral als een verrijking ervaren. Op 14 november 2017  zijn de prestatieafspraken voor het jaar 2018 ondertekend. De Woonvisie 2016-2020 van de gemeente Gemert-Bakel is hiervoor een belangrijk onderlegger geweest. Voor een deel vloeien de nieuwe afspraken voort uit 2017, aangevuld met een vernieuwing of aanscherping.

Het Huurdersbelang is bij monde van voorzitter Aard Pennings vooral tevreden over het duurzame beleid dat Goed Wonen voert inzake het bouwen van woningen. ‘Hiermee worden de woonlasten van huurders lager, hetgeen wij natuurlijk heel belangrijk vinden. Tevreden zijn we ook met het vastleggen van de afspraken over huurverhoging cq. verlaging in de prestatieafspraken. Hopelijk kunnen we nog onderhandelen over de huurverhoging die Goed Wonen mag doen bij een hoge inflatie’ aldus Pennings in het gezamenlijke persbericht.

Ook wethouder Jan Bevers van de gemeente Gemert-Bakel (foto) laat optekenen content met het resultaat te zijn: ‘Dan denk ik vooral aan de afspraken die we hebben gemaakt over het aantal woningen die Goed Wonen de komende jaren gaat bouwen, met name voor bijzondere doelgroepen. Daarnaast vind ik onze afspraken belangrijk in het kader van beschermd wonen en woonbegeleiding voor inwoners die steun nodig hebben bij het zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. Tot slot kunnen we elkaar goed vinden in de versterking van de leefbaarheid in onze dorpen en wijken.’

Goed Wonen sluit zich graag aan bij de woorden van Aard Pennings en Jan Bevers. Naast de genoemde onderwerpen benadrukt directeur-bestuurder Hans Vedder dat Goed Wonen ambitieus doorgaat om huurders in de voor hen juiste woning te laten wonen. Vedder: ‘Kijk bijvoorbeeld naar SamenThuis, waar alleenstaande 65+ers, die graag weer meer sociale contacten willen, onder één dak wonen. Zij hebben ieder hun eigen appartement en daarnaast alle mogelijkheden om elkaar in het pand te ontmoeten. We zijn blij te horen dat deze manier van wonen voor hen een schot in de roos is.’ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GOED WONEN - HBGBMaandag 19 september 2016

Woningcorporatie Goed Wonen en het Huurdersbelang Gemert-Bakel ondertekenden op maandag 19 september 2016 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst vervangt het eerder gesloten convenant uit 2007 en vormt de basis om de prettige samenwerking van de afgelopen jaren op een goede manier voort te zetten.

De samenwerking tussen Goed Wonen en het Huurdersbelang was de afgelopen jaren al sterk geprofessionaliseerd. Zo is er een goede overlegstructuur tussen beide partijen, op basis van wederzijds respect en in een positieve sfeer. De nieuwe overeenkomst bevat vooral duidelijke spelregels voor de onderlinge samenwerking. Dat is belangrijk, want er is de afgelopen jaren veel veranderd in de positie van huurders ten opzichte van de woningcorporatie. Zo heeft het Huurdersbelang meer rechten gekregen en Goed Wonen meer plichten bij het behartigen van de belangen van de huurder.

Meer inzage en inspraak
Bij belangrijke thema’s, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het beperken van de woonlasten en energiebesparing zit het Huurdersbelang altijd bij Goed Wonen aan tafel. Het Huurdersbelang krijgt meer inzage en inspraak in procedures en plannen. En er zijn duidelijke werkafspraken zodat belangrijke thema’s voor huurders altijd op de agenda komen van het overleg. Want, ook in deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst, staat het belang van de huurder centraal.

Belangen huurders centraal
Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel bestaat uit huurders van Goed Wonen en heeft als doel de gezamenlijke belangen van alle huurders van Goed Wonen te behartigen. Samen met Goed Wonen bespreekt zij onderwerpen die te maken hebben met de directe woon- en leefsituatie van groepen huurders.


Huurt u een woning van woningcorporatie Goed Wonen Gemert of gaat u binnen afzienbare tijd een huurwoning van hen betrekken? Dan heeft u de beschikking over een klankbord dat opkomt voor de belangen van alle huurders van woningen van Goed Wonen. 

Bestuur HBGB juli 2016
Achter v.l.n.r.: Aard, Gerard, Rob, Wiljan
Voor v.l.n.r.: Addie, Dinie, Nettie, Hub

Dit klankbord is gegoten in de vorm van een vrijwilligersgroep, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel genaamd. “Leuk, fijn dat die mensen er zijn” denkt u wellicht, “maar wat kan ik er mee of heb ik er aan”?Wij zijn allemaal huurders van een woning van Goed Wonen, net als u! En we zijn ook allemaal vrijwilligers; stuk voor stuk mensen, die bereid zijn tijd en energie te willen steken in het zo optimaal mogelijk laten verlopen van allerlei zaken welke betrekking hebben op het huren van een woning van Goed Wonen Gemert en alles wat daarmee te maken heeft.


Passend toewijzen door Goed Wonen

Goed Wonen is gestart met het invoeren van de nieuwe regels bij het toewijzen van woningen. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe wetgeving van passend toewijzen, die per 1 januari 2016 ingaat.

De nieuwe regels hebben invloed op de keuzemogelijkheden voor woningzoekenden. Bent u op zoek naar een (andere) huurwoning van Goed Wonen? Lees dan hier wat de nieuwe wetgeving voor u betekent.

Passend toewijzen
Bij het verhuren van woningen houden wij ons vanaf nu aan de nieuwe passendheidsnorm. Die norm moet ervoor zorgen dat nieuwe huurders een huurprijs betalen die beter aansluit bij hun inkomen. De overheid wil daarmee voorkomen dat huurders met een laag inkomen in te dure woningen wonen en zo mogelijk betalingsproblemen krijgen.

De hoogte van uw jaarinkomen
De hoogte van uw (gezamenlijk) jaarinkomen bepaalt of u voor een bepaalde huurwoning in aanmerking komt. Het is daarom van belang dat u weet hoe hoog uw jaarinkomen is. U vindt uw actuele inkomen op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze kunt u gratis opvragen via de Belastingtelefoon, T 0800-0543.

De gevolgen voor u als woningzoekende
Weet u wat uw (gezamenlijk) huishoudinkomen is? Klik dan hieronder op de bijbehorende inkomenscategorie. Vervolgens leest u voor welke huurwoningen u in aanmerking komt.

U heeft een (gezamenlijk) huishoudinkomen tot € 34.911,-.

U heeft een (gezamenlijk) huishoudinkomen tussen de € 34.911,- en € 38.950,-

U heeft een (gezamenlijk) huishoudinkomen hoger dan € 38.950,-

Bron: Goed Wonen Gemert, 20-11-2015.


Wat kunnen wij dan voor u doen? Wij behartigen het algemeen belang van de huurders van Goed Wonen. We denken mee over algemene beleidszaken als dienstverlening, leefbaarheid, de kwaliteit van het onderhoud en de wijze waarop de woningtoewijzing verloopt. We luisteren naar u, maar ook naar Goed Wonen. We proberen zo veel mogelijk te bemiddelen tussen de wensen die u heeft en de mogelijkheden die Goed Wonen kan bieden; denk hierbij aan voorzieningen, leefbaarheid enzovoort.Voor alle duidelijkheid: Wij zijn niet "in dienst" bij Goed Wonen, maar een onafhankelijk overlegorgaan zoals is vastgelegd in de Overlegwet. U hoeft dus niet bang te zijn dat wij als verlengstuk van Goed Wonen opereren; niets is minder waar!

Overleg tussen het bestuur HBGB en wethouder Mensen Jan Bevers, november 2013.

Als volwaardig gesprekspartner hebben wij op regelmatige basis een overleg met zowel de directie van Goed Wonen (in casu de Directeur-Bestuurder), de Gemeente Gemert-Bakel (in casu de verantwoordelijke Wethouders) als de Raad van Commissarissen van Goed Wonen (in casu de beide commissarissen die de "huurderszetels" bezetten). Deze vergaderingen geven ons de benodigde visies van de besturende organen, en zij leren weer van ons uit de praktijk als huurders. Een win-win situatie dus, wat door alle partijen als bijzonder zinvol en positief wordt ervaren.

"Onze" Commissarissen in de Raad van Commissarissen van Goed Wonen, Dhr. Thomas Swinkels en Dhr. Sven Turnhout. Deze foto is genomen tijdens het laatste periodiek overleg tussen HBGB en RvC, gehouden op 27 november 2013.


Presentatie concept samenwerkingsovereenkomst tussen Goed Wonen en HBGB

Hedenavond 27 januari 2016 presenteert onze Voorzitter Aard Pennings de door HBGB opgestelde concept samenwerkingsovereenkomst tussen Woningcorporatie Goed Wonen en Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel aan het bestuur van zowel Goed Wonen als het HBGB.

In deze overeenkomst worden de rechten en plichten van beide partijen omschreven, met een aantal richtlijnen m.b.t. de werkwijze, manier van communiceren en allerlei andere bestuurstechnische zaken.

Omdat er nu eenmaal steeds meer van ons als belangenbehartiger en stakeholder van Goed Wonen, gesprekspartner van de Gemeente Gemert-Bakel en nog vele andere instanties wordt verwacht moeten we dit soort zaken vastleggen om niet te verdrinken in allerlei regeltjes, wetten en afspraken.

Dit is het eerste overleg rondom deze overeenkomst; naar verwachting wordt de definitieve overeenkomst nog in het 3e kwartaal 2016 ondertekend en effectief.


Maar wat kunnen we niet voor u doen? Wij kunnen en mogen geen individuele belangen behartigen, want zoals gezegd proberen wij het algemeen belang te dienen. Indien u klachten heeft waarmee u niet uit de voeten kunt kunnen wij u wél helpen met de formulering en het indienen van uw klacht bij Goed Wonen, of wanneer u er met Goed Wonen niet uitkomt, bij de regionale geschillencommissie (www.regiogeschillencommissie.nl).

Om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren hebben we echter uw hulp nodig, en wel  constant! Hoe? Leg uw gemeenschappelijke vragen, problemen, wensen, ideeën en/of  ervaringen (slecht en goed) met Goed Wonen voor aan één van onze vrijwilligers bij u in de buurt. Uiteraard kan dit ook via deze website onder het kopje "Contact"!


Regionaal overleg met de andere HBO's inzake de huurverhoging 05-02-2015
Deze keer bij HBO "De Peel" in Deurne 
Voorlichtingsavond "Herziene Woningwet 2012-2013" door Paul Sebregts bij HBO Deurne


Wij zijn constant bezig onze werkwijze te verbeteren en efficiënter te laten plaatsvinden. Dat lukt echter alleen met uw inzet! Wilt u meer over ons weten, of heeft u misschien al besloten dat u eens een kijkje wilt komen nemen bij een vergadering van deze groep? Graag! Wij zoeken voortdurend mensen om ons team te versterken; het zou helemaal ideaal zijn om uit ieder (kerk)dorp een vertegenwoordiging in deze groep te hebben. Dus komt u uit Bakel, Milheeze, De Rips, De Mortel, Handel of Elsendorp (en Gemert zelf natuurlijk) en uw interesse is gewekt, meldt u zich dan aan!


Informatie van Stichting Goed Wonen

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVERLENING VAN GOED WONEN !!!

Storingen cv-ketel melden bij Kemkens installatie bv

25|06|2013  De firma Kemkens uit Helmond neemt de 24 uursservice over van Van den Berg installatietechniek uit Sint Oedenrode. Voor onderhoud en storingen van uw cv-ketel belt u voortaan (0492) 547685 (24 u/pd).