HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Aedes: investeringsagenda beter dan verhuurderheffingAedes: investeringsagenda beter dan verhuurderheffing
Vrijdag 14 december 2012 om 12:00 uur

 

Aedes: investeringsagenda beter dan verhuurderheffing  14-12-2012 

Aedes verzoekt de Eerste Kamer dringend om het Wetsvoorstel Verhuurderheffing niet aan te nemen. De heffing leidt wel degelijk tot acute financiële problemen in de sector. Daarom stelt Aedes voor om het wetsvoorstel te verwerpen en samen met partijen in de sector tot een investeringsagenda te komen die de 2 miljard kan opbrengen.

Kiest de Eerste Kamer daar op dit moment niet voor, dan dringt Aedes erop aan het wetsvoorstel zo aan te laten passen dat het alleen voor 2013 geldt. Alleen op die manier kan de minister samen met betrokken partijen weloverwogen naar de invulling van de heffing in de toekomst kijken.

Welke bezwaren heeft Aedes tegen de verhuurdersheffing? 
De heffing heeft geen volkshuisvestelijke onderbouwing, maar is puur gericht op het terugdringen van het begrotingstekort van Nederland. Voor woningcorporaties leidt de heffing tot forse terugval in investeringen (in 2011 investeerden woningcorporaties nog z’n 12,5 miljard euro aan nieuwbouw, onderhoud, energiebesparingen en woningverbetering). Veel corporaties zijn niet in staat de heffing op te vangen door de huren te verhogen, zoals het kabinet beoogt. Dat komt omdat de maximale huurprijs 4,5 procent van de WOZ-waarde is in de kabinetsplannen, terwijl in veel gebieden de WOZ-waarden zo laag liggen dat huurverhoging niet mogelijk is.

Volgens onderzoeken van het Centraal Planbureau behouden corporaties voldoende investeringsruimte? 
De eerste doorrekening van het Centraal Planbureau ging uit van te hoge WOZ-waardes en een snel herstel van de woningmarkt. Doorrekeningen door Ortec Finance, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en een latere analyse van het Centraal Planbureau tonen aan dat de heffing al op zeer korte termijn tot acute financiële problemen zal leiden voor een aantal woningcorporaties.

Is die zorg over acute financiële problemen niet voorbarig? 
Nee, met het oog op de meerjarige planning moeten corporaties veel nieuwe investeringen nu stopzetten. Het CFV, namens de minister financieel toezichthouder, verlangt van woningcorporaties dat zij bij hun verplichte meerjarenprognoses rekening houden met het regeerakkoord. Ook kapitaalverschaffers eisen langjarige planning van woningcorporaties. De minister van Wonen en Rijksdienst heeft steeds gezegd dat hij vasthoudt aan het bedrag van 2 miljard euro. Die 2 miljard moet dus nu in zijn geheel al worden ingerekend. Om de financiële huishouding op orde te houden, moeten woningcorporaties nu al snijden in investeringen en uitgaven. Bovendien kunnen ze moeilijker leningen aantrekken. Dat leidt tot verdere verlamming van de woningmarkt en heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid en de belastinginkomsten.

Welk alternatief stelt Aedes aan de Eerste Kamer voor? 
Aedes dringt er bij de Eerste Kamer op aan het wetsvoorstel om voorgenoemde redenen te verwerpen en de regering te vragen om in overleg met woningcorporaties, andere verhuurders en overige betrokken partijen een investeringsagenda te maken. De 2 miljard kan dan worden opgebracht uit inkomsten als BTW en vennootschapsbelasting en besparingen op bijvoorbeeld uitkeringen. De bouw komt op die manier niet stil te liggen.
Als verwerpen een stap te ver is voor de Eerste Kamer, vraagt Aedes om het wetsvoorstel zo te laten aanpassen dat de heffing uitsluitend voor 2013 geldt. Dan kan er het komend jaar aan een beter alternatief gewerkt worden.

Meer informatie over de kabinetsplannen en de reactie van Aedes daarop vindt u in het dossier regeerakkoord. De Eerste Kamer behandelt het Wetsvoorstel Verhuurderheffing op 17 en 18 december.

Ook de Woonbond verzoekt de Eerste Kamer in een brief niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel.

Praktische documentatie

  • Brief Aedes aan Eerste Kamer over Wetsvoorstel VerhuurderheffingDownload pdf

Bron: Aedes.nl

«  Nieuws overzicht..