HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Huurders en verhuurders willen lagere huurstijgingHuurders en verhuurders willen lagere huurstijging
Woensdag 3 juni 2015 om 19:00 uur

Huurders en verhuurders willen lagere huurstijging

Huurders en verhuurders hebben een sociaal huurakkoord gesloten voor de periode 2016-2018, met mogelijke verlenging tot 2020. Aedes en de Woonbond willen de jaarlijkse huurstijging beperken en de huurprijs sterker koppelen aan de kwaliteit van de woning.

Huurverhoging is dan niet meer afhankelijk van het inkomen van de huurder. De verenigingen van huurders en woningcorporaties leggen het onderhandelaarsakkoord in juni voor aan hun leden. Omdat het gaat om een gezamenlijk voorstel van huurders en verhuurders, rekenen beide organisaties op politiek draagvlak.

Aedes en de Woonbond hebben beide zorgen over de betaalbaarheid van het huren. Daarom waren beide organisaties sinds maart in overleg om tot een huurbeleid te komen met goed evenwicht tussen betaalbaarheid voor huurders, voldoende huizen voor woningzoekenden en huurinkomsten en investeringen van woningcorporaties.Aedes-voorzitter Marc Calon: ‘Huurders en corporaties geven de politiek een duidelijk signaal over het huurbeleid. Wij hebben samen het voortouw genomen om onze huurders nu en in de toekomst een goede, betaalbare woning te kunnen bieden. Van het kabinet verwachten wij wel dat de verhuurdersheffing in de toekomst van tafel gaat. Alles in het belang van een goede sociale huursector, die onmisbaar is in de Nederlandse samenleving.’

Ronald Paping, directeur van de Woonbond: ‘Dit is een goede stap om de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren in te dammen; dat is goed nieuws voor huurders met lage inkomens, waarvan een steeds groter deel problemen met de betaalbaarheid hebben. Bovendien stappen we over naar een beter systeem, waarbij met huurdersorganisaties wordt overlegd over de vormgeving van het huurbeleid.’

Huursom

De huren stijgen de komende jaren gematigd. De totale huursom (alle huren bij elkaar) van de sociale huurwoningen van een woningcorporatie mag de komende jaren met niet meer dan het inflatiepercentage plus 1 procent stijgen.

Aedes en de Woonbond vinden – evenals het kabinet – dat de huur meer moet worden gebaseerd op de kwaliteit van de woning. Binnen de gekozen huursombenadering kan daarom bij huurwoningen met een relatief lage huur de huur wat meer stijgen dan bij woningen die al een relatief hoge huur hebben.

Er is gekozen voor twee categorieën:

Bij huurwoningen met een huur boven 80 procent van de maximale huurprijs (volgens het puntensysteem), mag de huur stijgen met maximaal het inflatiepercentage.

Bij huurwoningen waarvan de huidige huur onder de 80 procent van de maximale huurprijs (volgens het puntensysteem) ligt, mag de huur stijgen met maximaal inflatie plus 2,5 procent.

Ook de huurprijzen bij nieuwe verhuringen (zogeheten ‘harmonisatie’) kunnen gematigd stijgen. De huurstijgingen bij het wisselen van huurders vallen namelijk binnen de overeengekomen stijging van de totale huursom. Huurstijgingen die het gevolg zijn van het verbeteren en verduurzamen van woningen vallen niet onder de maximale stijging van de huursom.

Lokale afspraken

Er komen in Nederland steeds meer verschillen tussen regionale woningmarkten. Daarom is het nadrukkelijk de bedoeling van het akkoord dat corporaties hun huurbeleid in lokaal of regionaal overleg samen met gemeenten en huurdersorganisaties bepalen. Lokale prestatieafspraken kunnen tijdelijk afwijken van de in het akkoord afgesproken grens van 80 procent, als partijen dat gezamenlijk overeenkomen.

Omvang voorraad sociale huurwoningen

Aedes en de Woonbond constateren dat de voorraad sociale huurwoningen afneemt, terwijl er veel behoefte is aan deze woningen. Ondanks het regeerakkoord waarin is afgesproken de voorraad op peil te houden. De organisaties doen de aanbeveling de voorraad landelijk op peil te houden. Regionaal kan er dan afgeweken worden wanneer de lokale woningmarkt hierom vraagt.

Huurtoeslag

Met het voorstel van de Woonbond en Aedes hoeft het Rijk minder uit te geven aan huurtoeslag, vergeleken met de meerjarenramingen in de Rijksbegroting en het Woonakkoord. Het zorgen voor betaalbare sociale huurwoningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, corporaties en huurders. Aedes en de Woonbond verwachten daarom dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt en niet verder bezuinigt op de huurtoeslag.

Scheefwonen

De organisaties spraken verder af om gezamenlijk onderzoek te laten doen naar scheefwonen, waarbij gekeken wordt naar huurders die of in een te duur of in een te goedkope woning wonen. De Woonbond en Aedes zullen consequenties verbinden aan de uitkomsten van dit onderzoek.

Bron: de Nederlandse Woonbond

 

«  Nieuws overzicht..