HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Installatie Regionale Geschillencommissie Installatie Regionale Geschillencommissie
Maandag 26 september 2011 om 00:00 uur

 

PERSBERICHT

27 september 2011

Installatie regionale geschillencommissie

Op 26 september is de regionale geschillencommissie van woningcorporaties Bergopwaarts, Goed Wonen, PeelrandWonen en Woningstichting Laarbeek geïnstalleerd. Vanaf 1 oktober start de gezamenlijke regionale commissie met haar werkzaamheden. De commissie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de bij deze corporaties betrokken huurdersbelangenorganisaties.

 

Wat doet de geschillencommissie?

Huurders kunnen met klachten altijd in eerste instantie terecht bij hun woningcorporatie. Komt de klant er niet uit met de corporatie, dan kunnen zij het geschil voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie. De onafhankelijke commissie zorgt voor een goede klachtenafhandeling en draagt zo ook bij aan een verbetering van de relaties die de corporaties hebben met hun klanten. De behandeling van geschillen verloopt via het Reglement regionale geschillencommissie. Dit reglement is opgesteld door de corporaties in samenwerking met de huurdersbelangenorganisaties.

 

Voordelen gezamenlijke commissie

In het verleden had elke corporatie een eigen klachtencommissie. Deze commissies behandelden een zeer beperkt aantal klachten. Door de samenwerking komt er nu één gezamenlijke geschillencommissie, die meer klachten zal behandelen. Hierdoor is deze commissie onafhankelijker en professioneler. De nieuwe commissie zal veel kwaliteit bieden aan zowel de klant als de corporatie. 

 

Samenstelling commissie

De commissieleden zijn geworven via advertenties in de regionale kranten. Een wervingscommissie bestaande uit medewerkers van de corporaties en de huurdersbelangenorganisaties hebben de commissieleden geselecteerd. De commissie bestaat uit vijf leden, waarvan drie vrouw en twee man. De achtergronden van de leden zijn divers: juridisch, bouwkundig, volkshuisvesting en maatschappelijke dienstverlening. De leden hebben al ervaring in de behandeling van klachten en geschillen.

Ondertekening

De directeurbestuurders van de woningcorporaties hebben op 26 september het reglement en het installatiebesluit ondertekend. Dit onder toeziend oog van de huurdersbelangenverenigingen en de te installeren leden van de geschillencommissie. Meer informatie over de geschillencommissie is te vinden op www.regiogeschillencommissie.nl.

 


/////

Noot voor de redactie

Het reglement en het besluit zijn ondertekend door Chris Theuws  van Bergopwaarts, Hans Vedder van Goed Wonen, Sjraar Canjels van PeelrandWonen en Toine Brosens  van Woningstichting Laarbeek. (Sjraar Canjels was verhinderd op 26 september.)


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Hers, communicatieadviseur Goed Wonen. Telefoonnummer (0492) 34 88 23 of 06-25467807

«  Nieuws overzicht..