HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

Nieuw voorstel Herzieningswet woningcorporatiesNieuw voorstel Herzieningswet woningcorporaties
Woensdag 11 april 2012 om 12:00 uur

Nieuw voorstel Herzieningswet woningcorporaties

De Tweede Kamer debatteert vandaag en morgen over de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. Die wet vervangt een aantal bestaande regelingen over woningcorporaties en verbetert o.a. het toezicht op corporaties. Maar de wet regelt indirect ook de inkomensgrens van € 34.085,-.

Minister Spies van BZK stuurde het door haar verbeterde voorstel voor de Herzieningswet op 12 maart naar de Kamer. Haar wetsvoorstel is op een aantal belangrijke punten verbeterd ten opzichte van de versie van haar voorganger Donner (mei 2011). Huurders krijgen meer zeggenschap en het toezicht wordt verbeterd. Daar is de Woonbond positief over, al heeft de bond een aantal suggesties gedaan om dit nog verder te verbeteren.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/Liesbeth_Spies.jpgJohan Remkes (VVD), staatssecretaris van VROM in het tweede kabinet Kok (1998-2002) is destijds al met een woonwet begonnen. Na jaren van discussie over de positie en taken van woningcorporaties zette de Tweede Kamer eind vorig jaar druk op de ketel. Met name door de problemen bij Vestia wil de Kamer dat er duidelijkheid komt over ‘waar corporaties zich volgens de overheid mee bezig moeten houden’ en hoe het toezicht (intern en extern) verbeterd gaat worden.

Wat regelt de wet?

De Herzieningswet bepaalt welke activiteiten corporaties wel of niet mogen ondernemen. De wet gaat een aantal regelingen vervangen: het Besluit Beheer Sociale Huisvesting (BBSH), het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en diverse ministeriële regelingen en circulaires. Aan de Herzieningswet worden allerlei Algemene maatregelen van bestuur (Amvb) opgehangen.

Inkomensgrens

Zo is het de bedoeling dat de hoogte van de inkomensgrens voor toelating tot sociale huurwoningen wordt vastgesteld per Amvb. Die grens ligt momenteel (sinds 1-1-2012) op € 34.085,-. In een voorgestelde Amvb in de bijlage van de Herzieningswet staat dat de hoogte van dat bedrag elk jaar gewijzigd zal worden zoals de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag worden gewijzigd. Minister Spies heeft evenwel op 2 februari beloofd dat zij met de Europese Commissie in gesprek zal gaan om de mogelijkheden voor verruiming van de inkomensgrens te onderzoeken. De Woonbond begint inmiddels erg benieuwd te worden naar de resultaten van dat gesprek.

Verbeterd toezicht

In het voorstel voor de Herzieningswet krijgt het toezicht (zowel in- als extern) meer tanden in de vorm van een ‘autoriteit’, een opgetuigde versie van de huidige financiële toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Deze autoriteit en de minister van BZK krijgen ook de bevoegdheid om corporaties boetes en dwangsommen op te leggen. De Woonbond vindt dat Spies nog een stap verder moet gaan en het toezicht op alle aspecten (financiën, volkshuisvestelijk/inhoudelijk en rechtmatigheid) bij deze nieuwe autoriteit moet neerleggen, zodat die integraal toezicht kan uitoefenen. Tot nu toe ligt het volkshuisvestelijk en rechtmatigheidstoezicht bij de minister.

Zeggenschap huurders

De Woonbond heeft ook telkens aangedrongen op verbetering van de positie van huurders in de Herzieningswet. In Spies’ voorstel is de zeggenschap van huurders verbeterd. Zo houden huurders hun bindende voordracht voor leden van de raad van toezicht (twee of meer ‘huurders’commissarissen, indien de raad van toezicht uit vijf of meer commissarissen bestaat). Corporaties moeten ook hun meerjarenplannen en hun inzet voor de prestatieafspraken met gemeenten gaan overleggen met huurders. Heel mooi is dat huurdersorganisaties het enquêterecht krijgen, zoals cliëntenraden dat hebben bij zorginstellingen. Tot nu toe hadden alleen gemeenten het enquêterecht als het vermoeden bestond dat er bij woningcorporaties iets mis was.

Initiatiefrecht

Wat de Woonbond betreft biedt de Herzieningswet een uitgelezen kans om het initiatiefrecht voor huurders alsnog te realiseren. Het initiatiefrecht geeft huurders en bewonersorganisaties de mogelijkheid om hun verhuurder te verzoeken om redelijke maatregelen (zoals brand- of geluidswerende voorzieningen) te nemen tegen een redelijke huurverhoging. De meerderheid van de Tweede Kamer was voor dit wetsvoorstel (28 april 2011). In tegenstelling tot eerdere besluitvorming trok het kabinet het wetsvoorstel toch in. De Herzieningswet is een goede gelegenheid om het initiatiefrecht alsnog te regelen. Verder blijft het zorgpunt in de Herzieningswet de versmalling van de doelgroep door de inkomensgrens van € 34.085,-.

Documenten en informatie in het Dossier Herziening Woningwet op Aedesnet​

Bron: De Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..