HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenContactPrivacywetLinksFoto'sOverigArchiefDigipanel_Aanmelden

 

Nieuws

WONEN 4.0 komt huurder ten goedeWONEN 4.0 komt huurder ten goede
Zaterdag 9 juni 2012 om 12:00 uur

WONEN 4.0 komt huurder ten goede

Woonbonddirecteur Ronald Paping is ervan overtuigd dat het woonakkoord met de andere woningmarktpartijen de huurder ten goede komt.

In de Volkskrant van zaterdag 9 juni benadrukt Paping dat WONEN 4.0 tot een beter functionerende woningmarkt leidt dan het huidige beleid en ook tot lagere huurstijgingen. Voor lage en bescheiden middeninkomens wordt zelfs gegarandeerd dat de huren niet stijgen ten opzichte van het inkomen.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/woonvisie.jpgDe woningmarkt zit muurvast. Om de problemen op te lossen is volgens de Woonbond een integrale benadering nodig, waar zowel de huur- als de koopmarkt onderdeel van uitmaken. De problemen die Paping benoemt zijn de lange wachtlijsten, het gebrek aan investeringen in nieuwbouw, de onmogelijke posities van huurders met een middeninkomen die te rijk zijn voor een sociale huurwoning maar die geen dure huur of koopwoning kunnen betalen en het gebrek aan doorstroming. Die doorstroming is, mede door het slechte huurbeleid, in grote delen van het land gedaald tot onder de 5 procent.

Een integrale benadering

Paping wijst er op dat WONEN 4.0 inderdaad uitgaat van een integrale benadering van huur en koop. ‘Hervorming moet aan beide kanten plaatsvinden door geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, meer huurruimte en een robuuste woontoeslag voor lage en bescheiden middeninkomens. Een geweldig winstpunt is dat uitgegaan wordt van een gelijke behandeling van huur en koop, want er zijn geen redenen om huur of koop te bevorderen.’

Geld blijft in de woningmarkt

‘Uitgangspunt van ons plan is dat de bespaarde gelden en de hogere huurinkomsten worden teruggesluisd naar de woningmarkt dan wel naar burgers via de woontoeslag en lagere belastingtarieven.’ Critici vinden de 2 procent huurverhoging op inflatie, waar de akkoordpartners van uitgaan, te hoog. Maar Paping stelt dat de totale huurstijging boven inflatie de komende dertig jaar volgens berekeningen van de TU Delft niet meer dan 22 procent zal bedragen en wijst erop dat de huren de afgelopen dertig jaar met ongeveer 45 procent boven inflatie stegen. Hij benadrukt daarbij dat de 2 procent extra wordt gerealiseerd in het kader van de huursombenadering. Het betreft dus de jaarlijkse verhoging van de totale huurinkomsten van een woningcorporatie (de huursom), inclusief de huurverhoging bij huurderswisseling. ‘Door de huursombenadering zullen verhuurders niet meer alle huurverhogingen eenzijdig neerleggen bij starters en doorstromers op de woningmarkt en wordt de verhouding tussen huurprijs en kwaliteit eerlijker.’

Goede bescherming huurders

‘Als het plan spreekt over marktconforme huren’, schrijft Paping, ‘gaat het om een reële verhouding tussen prijs, kwaliteit en vraag, met een transitieperiode van dertig jaar en een maximum van 4,5 procent van de WOZ-waarde.’ Huren kunnen volgens hem alleen vrij zijn als er sprake is van een evenwichtige markt, maar ook dan blijft er goede bescherming voor huurders om te voorkomen dat verhuurders misbruik maken van hun machtspositie ten opzichte van huurders.

De Woonbond legt het onderhandelaarsakkoord de komende weken voor aan zijn leden. Op 23 juni besluit de Verenigingsraad, het hoogste orgaan van de Woonbond.

Meer informatie kunt u vinden op WONEN 4.0 voor huurders

Bron: de Nederlandse Woonbond (www.woonbond.nl)

«  Nieuws overzicht..