HomeNieuwsBestuurWerkgroepenFeitenPublicatiesContactLinksFoto'sOverigArchiefDigitaal panel

 

Nieuws

Woonbondreactie op de aanpassing WoningwetWoonbondreactie op de aanpassing Woningwet
Woensdag 5 maart 2014 om 12:00 uur

Woonbondreactie op de aanpassing Woningwet

De Woonbond is het met minister Blok eens dat de werkzaamheden van woningcorporaties zich moeten toespitsen op het huisvesten van lagere en bescheiden middeninkomens. ‘Het kan immers niet de bedoeling zijn dat volkshuisvestelijk vermogen weglekt naar commerciële activiteiten’. Volgens de Woonbond moet in de novelle streng worden opgetreden tegen nevenactiviteiten, maar moet het werkdomein ruimer worden omschreven door een hogere liberalisatiegrens en een ruimere doelgroep van corporaties.

De Woonbond schrijft dit in een brief aan minister Blok over de novelle over de herziening van de Woningwet, waarin de plannen van de minister voor de corporatiesector staan beschreven. De bond is voorstander van een duidelijk afgebakend werkterrein voor de woningcorporaties, maar ziet de kerntaken ruimer dan de minister. Zowel de liberalisatiegrens als de inkomensgrens om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, moeten wat de Woonbond betreft omhoog. Met betrekking tot de inkomensgrens verwijst de Woonbond naar de door de Kamer aangenomen motie, waarin verhoging van €34.000,- naar €43.000,- als wenselijk wordt genoemd. Door het verhogen van de liberalisatiegrens zouden corporaties ook woningen hebben om aan deze groep aan te bieden.

illustratieDe noodzaak voor bezinning op het functioneren van de corporatiesector is duidelijk. Hun commerciële activiteiten hebben huurders de afgelopen jaren heel veel geld gekost.

In de periode 2008-2012 is alleen al 800 miljoen euro verlies geleden op grondposities, 1,3 miljard op ‘verbindingen’ (commerciële dochterbedrijven van de corporaties) en een bedrag in de orde van € 1 miljard op projectontwikkeling. En de bedrijfslasten in de corporatiesector zijn nog steeds onacceptabel hoog.

Het gevaar van grootschalige liberalisering

De Woonbond heeft ook kritiek op de plannen van de minister, omdat deze kunnen leiden tot grootscheepse liberalisatie van sociale huurwoningen. Er is nu al een sterke tendens naar liberalisatie en deze tendens wordt versterkt onder druk van de verhuurdersheffing. Over de geliberaliseerde woningen hoeven verhuurders namelijk geen heffing te betalen.
Als de corporaties gescheiden worden in een sociale en een commerciële tak gaan de geliberaliseerde woningen over naar de commerciële tak. Maar de minister geeft corporaties ook toestemming om sociale huurwoningen, die op basis van het aantal punten in de toekomst geliberaliseerd kunnen worden, over te hevelen naar de commerciële tak. De Woonbond vreest dat hiermee veel ‘te liberaliseren’ woningen worden overgeheveld en daarmee verdwijnen uit de sociale huursector. ‘Omdat wij nu al zien dat de sociale huursector door grootschalige verkoopprogramma’s en liberalisatie uitgehold wordt, zetten we in op een beleid dat voorkomt dat er (per saldo) geliberaliseerd wordt.’ Dit is tegen de afspraak in het regeerakkoord dat de sociale huursector in stand blijft. De Woonbond wil daarom dat er geen sociale huurwoningen overgeheveld worden naar een commerciële tak en pleit voor een liberalisatieverbod.

Geld mag niet weglekken

Naast het bezwaar tegen grootschalig liberaliseren van sociale huurwoningen vindt de Woonbond ook zeer ongewenst dat geld dat verdiend wordt aan de verhuur en verkoop van sociale huurwoningen overgeheveld kan worden naar een commerciële tak. Als een corporatie op commerciële basis woningen wil verhuren, vindt de Woonbond dat deze tak van het bedrijf zichzelf moet bedruipen. De Woonbond wil voorkomen dat volkshuisvestelijk vermogen weglekt naar de commerciële sector, zoals de afgelopen jaren is gebeurd.

Huurdersinvloed

De Woonbond vindt dat de zeggenschap van de huurders in de novelle er bekaaid af komt. De fundamentele discussie hierover zal plaatsvinden bij de parlementaire enquête. Vooruitlopend hierop zouden nu ook al stappen gezet moeten worden om de participatie van huurders op landelijk, lokaal en individueel niveau te versterken, bijvoorbeeld door het regelen van faciliteiten en instemmingsrechten voor huurdersorganisaties en invoering van het initiatiefrecht voor woningverbetering voor individuele huurders.

Bron: de Nederlandse Woonbond

«  Nieuws overzicht..